• PDF
 • Ispis
 • Facebok
 • Facebok

Materijalna i socijalna sigurnost za vrijeme nezaposlenosti

MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa ovim i drugim zakonima.
Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva:

 1. novčanu naknadu, u skladu sa Zakonom.
 2. doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje, u skladu sa ovim i drugim zakonima.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI- NOVČANA NAKNADA

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.

Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.

Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

DUŽINA TRAJANJA ISPLAĆIVANJA NOVČANE NAKNADE

 

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi:

 1. 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;
 2. 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
 3. 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
 4. 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
 5. 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
 6. 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i
 7. 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina.

Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog sticanja ovog prava u vrijeme provedeno na radu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.

Nezaposlenoj osobi kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zaposlenjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovo ostala nezaposlena, osim iz razloga utvrđenih u članu 36. Zakona, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za preostalo vrijeme, ako je to za nju povoljnije.

Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu, radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika obavljanja samostalne djelatnosti.

Nezaposlena osoba kojoj je naknada isplaćena ne može se prijaviti službi za zapošljavanje prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI

Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta.

Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba, koja je usljed ratnog stanja napustila prebivalište, ostvaruje u službi za zapošljavanje prema mjestu boravka.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba ako se prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti.

Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje roka.

Pod opravdanim razlogom smatra se privremena spriječenost za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju.

Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa ako podnese zahtjev za novčanu naknadu u roku (član 33 st. 1. i 2. Zakona).

Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev nakon roka (član 33 st. 1. i 2. Zakona), novčana naknada joj pripada od dana podnošenja zahtjeva pa do isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu.

Novčana naknada ne pripada nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev poslije isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu, na osnovu Zakona.

Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti dužna je dostaviti službi za zapošljavanje sve potrebne podatke za utvrđivanje prava.

GUBITAK PRAVA NA NOVČANU NAKNADU

Nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu:

 1. kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa;
 2. kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez opravdanog razloga.

OPRAVDAN RAZLOG ZA PREKID RADNOG ODNOSA

Opravdan razlog za dobrovoljno prekidanje radnog odnosa postoji u slučaju kada, s obzirom na sve okolnosti, nezaposlena osoba nema druge prihvatljive mogućnosti nego da prekine radni odnos. To se naročito, ali ne isključivo, odnosi na:

 1. seksualno ili drukčije zlostavljanje;
 2. diskriminaciju u smislu člana 5. Zakona o radu;
 3. uvjeta rada koji ugrožavaju zdravlje ili sigurnost;
 4. postupanje poslodavca suprotno zakonu;
 5. pritisak koji poslodavac vrši na zaposlenika zbog članstva u sindikatu ili drugoj organizaciji zaposlenika.

PREKID ISPLATE NOVČANE NAKNADE

Isplata novčane naknade nezaposlenoj osobi prekida se:

 1. za vrijeme odsluženja odnosno dosluženja vojnog roka,
 2. u toku izdržavanja kazne zatvora duže od šest mjeseci.

Isplata novčane naknade nezaposlenoj osobi nastavlja se za ostatak perioda do kojeg je priznato pravo na ovu naknadu, pod uvjetom da se prijavi službi za zapošljavanje u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do prekida.

Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti dužna je u roku od 15 dana od dana nastanka ove okolnosti prijaviti nadležnoj službi za zapošljavanje svaku okolnost koja utiče na promjenu ili prestanak prava.

Nezaposlena osoba koja je ostvarila primanje na koje nije imala pravo dužna je vratiti primljene iznose odnosno nadoknaditi nastale izdatke ako je to pravo ostvarila:

 1. na osnovu netačne izjave ili podataka za koje je znala ili morala znati da su netačni;
 2. na neki drugi nezakoniti način ili u opsegu većem od onoga koji joj pripada;
 3. zbog toga što nije prijavila nastale promjene odnosno okolnosti koje utiču na prestanak prava ili opseg njegovog korištenja.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zdravstveno osiguranje nezaposlenoj osobi osigurava se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

PENZIJSKO OSIGURANJE

Penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.