Juni 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

427.060 32.796 5.248 81.917 71.502 4.840 37.325 41.682 14.064 120.028 9.658

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

344.025 37.485 5.543 86.818 63.237 4.212 36.942 29.130 8.739 63.654 8.265

2.1

Žene

177.875 18.632 2.187 44.726 31.703 2.242 16.443 14.322 4.700 39.059 3.861

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

165.490 16.586 2.413 46.611 32.555 405 18.190 12.770 4.517 27.670 3.773

4.

Stručna lica

213.511 19.618 2.992 53.410 38.632 2.443 22.058 21.308 6.928 40.339 5.783

5.

Nestručna lica

130.514 17.867 2.551 33.408 24.605 1.769 14.884 7.822 1.811 23.315 2.482

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.968 1.406 132 2.622 1.970 105 836 561 172 2.017 147

7.

Zaposleni sa evidencije

4.121 358 56 982 567 44 485 446 84 1.011 88

8.

Prekinut radni odnos

1.830 223 16 882 199 0 66 126 15 290 13

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.854 856 166 1.623 1.452 90 807 786 254 1.636 184

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.410 251 0 791 0 0 85 41 0 242 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.531 273 60 857 462 16 312 132 20 399 0

12.

Korisnici novčane naknade

7.694 824 182 1.100 1.695 74 865 737 201 1.927 89

13.

Korisnici zdravstvene zastite

190.155 19.679 3.073 48.225 42.868 1.818 9.617 17.637 4.753 38.174 4.311

14.

Demobilisani vojni obveznici

74.189 6.119 2.120 17.796 13.274 1.049 12.176 7.876 1.334 10.635 1.810