• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA DECEMBAR 2013. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.
Broj zaposlenih novembar 2013
436.593 31.969 5.669 81.145 68.577 6.404 38.967 47.111 16.179 123.324 9.248
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 391.942 46.203 5.586 98.956 70.778 3.693 41.711 32.550 10.480 72.493 9.492
2.1. -žene 201.258 22.267 2.510 50.319 35.037 1.987 18.717 16.820 5.774 43.219 4.608
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 170.118 20.407 2.442 44.892 33.587 257 19.346 13.347 4.317 28.021 3.502
4. Stručna lica 265.317 26.061 3.474 66.748 47.258 2.221 27.784 25.202 8.816 50.651 7.102
5. Nestručna lica 126.625 20.142 2.112 32.208 23.520 1.472 13.927 7.348 1.664 21.842 2.390
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 8.565 1.159 123 1.734 1.768 79 743 717 275 1.751 216
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 3.514 357 37 713 627 33 322 300 103 950 72
8. Prekinut radni odnos 3.349 478 29 922 509 30 420 471 22 411 57
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 6.848 815 101 1.544 1.242 62 481 504 184 1.779 136
10. Zaposleni sa evid.- posredovanjem službe 1.257 301 0 708 2 10 70 13 0 79 74
11. Korisnici novčane naknade 10.140 784 150 1.943 2.072 131 937 911 332 2.493 387
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 252.737 26.789 3.518 61.410 52.895 1.557 15.459 24.107 7.301 53.075 6.626
13. Demobilisani vojni obveznici 64.925 6.177 1.456 16.939 12.544 707 10.220 5.647 819 9.192 1.224

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 435.709 433.439 432.853 432.853 434.286 435.294 435.407 433.504 436.137
435.813
436.593
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 387.330 386.432 386.091 384.781 383.513 385.253 390.458 394.109 393.157 391.155 390.225 391.942
2.1. -žene 198.257 197.878 197.720 197.475 197.276 198.185 201.119 203.427 202.258 201.608 200.969 201.258
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 171.578 170.599 169.935 169.225 168.295 169.763 172.942 173.760 174.979 174.575 173.793 170.118
4. Stručna lica 258.520 257.786 257.688 256.645 255.775 257.796 263.087 266.869 266.064 264.611 263.946 265.317
5. Nestručna lica 128.810 128.646 128.403 128.136 127.738 127.457 127.371 127.240 127.093 126.544 126.279 126.625
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 9.857 6.866 7.160 6.930 6.236 8.309 12.680 10.505 9.893 9.082 7.726 8.565
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 4.538 4.703 4.889 5.704 5.105 4.400 4.765 4.422 6.967 7.374 5.344 3.514
8. Prekinut radni odnos 3.726 2.204 2.386 2.464 2.419 2.169 3.195 4.420 2.437 2.605 2.511 3.349
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 7.379 7.764 7.501 8.240 7.504 6.569 7.475 6.854 10.845 11.084 8.656 6.848
10. Korisnici novčane naknade 10.519 11.554 11.492 10.708 11.308 10.207 10.144 10.197 12.708 10.535 10.489 10.140
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 245.155 245.474 245.601 244.664 237.224 243.990 246.594 248.805 250.325 250.352 250.659 252.737
12. Demobilisani vojni obveznici 66.969 66.528 66.586 66.383 66.094 65.941 65.756 65.782 65.476 64.957 64.772 64.925