• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA DECEMBAR 2012. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih novembru 2012

435.644 31.435 5.587 80.368 67.816 6.138 38.299 46.084 16.272 126.148 9.497

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

384.852 44.734 5.602 98.289 69.212 3.637 40.356 31.363 9.741 73.018 8.900

2.1

Žene

197.642 21.425 2.452 50.031 34.042 1.948 18.086 16.230 5.404 43.681 4.343

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

172.302 19.780 2.477 48.839 33.216 279 18.635 12.904 4.243 28.459 3.470

4.

Stručna lica

256.701 24.958 3.354 65.080 45.456 2.155 26.316 24.132 8.163 50.524 6.563

5.

Nestručna lica

128.151 19.776 2.248 33.209 23.756 1.482 14.040 7.231 1.578 22.494 2.337

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

8.408 1.097 146 1.899 1.578 83 904 661 200 1.653 187

7.

Zaposleni sa evidencije

3.820 347 69 829 720 29 431 292 60 1.003 40

8.

Prekinut radni odnos

3.453 455 35 1.111 458 39 480 411 15 401 48

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.579 710 138 1.415 1.310 90 699 472 149 1.510 86

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.293 288 0 840 1 27 70 26 0 41 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.302 314 84 783 616 40 367 62 14 19 3

12.

Korisnici novčane naknade

9.819 1.219 175 1.832 1.796 116 904 685 278 2.625 189

13.

Korisnici zdravstvene zastite

242.618 26.074 3.274 59.415 50.988 1.505 13.640 22.547 6.595 52.733 5.847

14.

Demobilisani vojni obveznici

66.343 6.260 1.582 17.275 12.730 762 10.457 5.704 857 9.469 1.247

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih **

437.988 436.543 437.479 437.479 439.127 439.094 438.022 436.899 437.856 435.812 0

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

374.294 375.490 374.492 373.372 372.266 374.315 378.306 381.778 381.329 381.963 383.023 384.852

2.1.

Žene

191.915 192.080 191.826 191.837 191.706 192.908 195.289 197.581 196.722 197.104 197.405 197.642

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.024 167.609 168.542 167.641 166.869 168.346 170.918 171.649 172.629 172.889 172.775 172.302

4.

Stručna lica

245.574 246.343 245.674 244.970 244.080 246.327 250.471 254.035 253.488 254.435 255.328 256.701

5.

Nestručna lica

128.720 129.147 128.818 128.402 128.186 127.988 127.835 127.743 127.841 127.528 127.695 128.151

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

9.728 7.166 6.670 6.619 6.181 8.530 10.729 9.812 8.887 8.776 8.369 8.408

7.

Zaposleni sa evidencije

3.469 3.422 4.662 5.076 4.607 4.117 4.179 3.618 6.476 4.314 4.006 3.820

8.

Prekinut radni odnos

3.591 2.187 2.181 2.072 2.316 2.326 3.083 4.240 2.359 2.500 2.645 3.453

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.524 5.972 7.668 7.739 7.287 6.479 6.738 6.340 9.336 8.142 7.309 6.579

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.234 1.195 1.835 1.517 1.416 1.474 1.311 1.376 2.409 1.425 1.405 1.293

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.984 1.842 2.714 2.913 2.482 2.283 2.242 2.183 4.206 2.543 2.326 2.302

12.

Korisnici novčane naknade

8.141 9.054 10.554 9.696 9.422 9.314 9.260 9.766 9.912 9.762 9.778 9.819

13.

Korisnici zdravstvene zaštite

229.148 230.754 230.561 230.121 229.514 230.805 233.121 235.610 237.297 239.283 240.974 242.618

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.294 68.370 68.146 67.777 67.450 67.136 66.850 66.726 66.416 66.104 66.076 66.343